Szkolenia biznesowe w cenie 7 710 PLN za kurs - dostępne za darmo! - dzięki dofinansowaniu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Profesjonalne kadry – nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest BERNDSON Sp. z o.o., ul. Feldmana 4/11 30-130 Kraków.

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie BERNDSON Sp. z o.o. w Poznaniu, 60-818 ul. Sienkiewicza 22/718.

4. Uczestnik projektu (Beneficjent pomocy):

 • przedsiębiorca delegujący pracowników na szkolenie, który otrzymuje pomoc publiczną,
 • osoba fizyczna, będąca pracownikiem przedsiębiorcy, korzystająca ze wsparcia w postaci szkoleń.

5. Szczegółowe informacje na temat projektu i poszczególnych szkoleń dostępne są na stronie internetowej Projektu: www.profesjonalni45plus.berndson.pl oraz bezpośrednio w Biurze Projektu.

6. Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 31.12.2012.

7. Obszar realizacji projektu (miejsca organizacji szkoleń): województwo wielkopolski. Projekt ma charakter regionalny.

8. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 • Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

§ 2 Uczestnicy projektu

1. Projekt adresowany jest do pracowników zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorcy (mikro i mali, w tym samozatrudnieni). W projekcie będą mogły wziąć udział osoby i podmioty z terenu województwa wielkopolskiego (osoby posiadające tu miejsce zamieszkania w rozumieniu KC lub pracujące na terenie województwa, a w przypadku firm prowadzące tu działalność).

2. Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby , które w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 45 rok życia. Szkolenia adresowane są do:

a. 60 kierowników, menedżerów/przedsiębiorców, w tym minimum 30 kobiet,
b. 60 pracowników zajmujących się finansami i controlingiem, w tym minimum 30 kobiet,
c. 60 pracowników działów sprzedaży, w tym minimum 36 kobiet.

3. Z uwagi na charakter szkoleń, mogą brać w nich udział pracownicy wszystkich branż gospodarki.

4. W związku z realizacją zasady równości płci na rynku pracy Realizator projektu zapewnia minimum 53% (96 miejsc) miejsc szkoleniowych dla kobiet. Realizator zakłada również ukończenie udziału w projekcie przez minimum 30 osoby po 50 roku życia.

§ 3 Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 60 przedstawicieli kadry kierowniczej, 60 pracowników działów finansowych oraz 60 pracowników zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta w wieku powyżej 45 roku życia z mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego do skuteczniejszego i bardziej konkurencyjnego funkcjonowania na rynku.

§ 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikami szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, są osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nie zatrudniającymi pracowników) lub też są pracownikami tych przedsiębiorców (zatrudnionymi na umowę o pracę);
 • z tytułu ich udziału w szkoleniu zostanie za nie wniesiony wkład prywatny w formie gotówkowej za czas uczestnictwa w szkoleniu w wysokości określonej w umowie szkoleniowej (informacja o wysokości wkładu gotówkowego za poszczególne szkolenia dostępny jest na stronie internetowej Projektu). Wpłata dokonana musi zostać najpóźniej na 10 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
 • osoby, uczestniczące w projekcie najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 45 rok życia;
 • wypełniły i podpisały Formularz Zgłoszeniowy nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
 • za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę (przed podpisaniem umowy szkoleniowej) informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis;
 • za które dostarczono poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy,
 • za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęciem szkolenia;
 • podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęcie udziału w projekcie;
 • podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia szkolenia.

2. Kryteria dostępu – Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich, właściciele firm – dotyczy szkoleń dla menedżerów;
 • osoby pracujące w działach finansowych – dotyczy szkoleń z zakresu controlingu, finansów;
 • osoby pracujące na stanowiskach związanych ze sprzedażą – dotyczy szkoleń z zakresu sprzedaży, obsługi klienta.

W przypadku zajmowania innego stanowiska potencjalny uczestnik jest zobowiązany uzasadnić potrzebę udziału w szkoleniach.

§ 5 Zasady kwalifikacji uczestników

1. Wstępna kwalifikacja do Projektu następuje na podstawie Formularza Zgłoszeniowego, informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kopii dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy dostarczonych do Beneficjenta.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie wkładu prywatnego w wysokości określonej w umowie szkoleniowej oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

3. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować będzie spełnienie kryteriów dostępu (zatrudnienie w mikro lub małym przedsiębiorstwie, wiek powyżej 45 roku życia, stanowisko pracy związane z tematem szkolenia – przy zachowaniu właściwego udziału pracowników z firm mikro i małych, kobiet i osób po 50 roku życia). Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w sposób otwarty i niedyskryminujący. Po spełnieniu przez uczestników kryteriów dostępu o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszenia.

4. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej) muszą spełniać kryteria § 3 niniejszego regulaminu.

5. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria dostępu, o których mowa w § 3 przewyższy liczbę miejsc na dane szkolenie, utworzone zostaną listy rezerwowe wg. kolejności zgłoszeń (data na Formularzu Zgłoszeniowym). Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia).

6. Podanie nie prawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie zobowiązaniem do zwrotu całego kosztu szkolenia określonego w załączniku nr 2 do umowy szkoleniowej.

§ 6 Organizacja usług

1. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniam. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2. Osoba, która ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

3. Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację wybranego szkolenia obliguje go do zwrotu całego kosztu szkolenia przypadającego na jednego uczestnika (wg stawek stanowiących załącznik nr 2 do umowy szkoleniowej).

4. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Realizatora Projektu zostanie wyznaczony inny termin szkolenia do akceptacji przez Uczestnika.

5. Realizator Projektu zapewnia uczestnikom kursu:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w trakcie trwania zajęć (kawa, herbata, ciastka, obiad),
 • certyfikat ukończenia kursu.

§ 7 Zasady monitoringu uczestników

1. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.

2. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. Ewaluacja będzie prowadzona indywidualnie tak, aby w sposób jak najbardziej wiarygodny przedsatwić postęp danego uczestnika wynikający z jego udziału w projekcie. Wszystkie wyniki ankiet, testów, badań, odnoszące się do wiedzy i kwalifikacji pracowników uczestniczących w projekcie będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby BERNDSON sp. z o. o. do opracowania zbiorczego raportu ewaluacyjnego, podsumowującego projekt. Wyniki badania ewaluacyjnego nie będą przekazywane opinii publicznej, osobom trzecim ani pracodawcy, który delegował pracownika na wsparcie w ramach tego projektu.

3. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu a także w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu udziału w Projekcie. Bezpośredni przełożeni uczestników projektu zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu (wypełnienia ankiety) oceniającej trwałość rezultatów projektu.

4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom WUP w Poznaniu lub podmiotu upoważnionego przez WUP w Poznaniu.

 

Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066