Szkolenia biznesowe w cenie 7 710 PLN za kurs - dostępne za darmo! - dzięki dofinansowaniu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

Zapytanie ofertowe – Trenerzy

Październik 3, 2011 admin No Comments

Poznań, dnia 03.10.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru trenera na szkolenie pt. „Budowanie zespołu i efektywna praca zespołowa” (kod CPV 8042-usługi szkoleniowe) organizowane przez Firmę BERNDSON Sp. z o. o. w ramach projektu „Profesjonalne kadry – nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(nr projektu POKL.O8.01.01-30-045/10)

Nazwa i adres zamawiającego

BERNDSON Sp. z o. o.

ul. Feldmana 4

31-130 Kraków

Biuro projektu:

ul. Sienkiewicza 22/718

60-818 Poznań

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dwudniowego w wymiarze 16 godzin pn. „Budowanie zespołu i efektywna praca zespołowa” w dniu 24/25 października 2011 r., których uczestnikami będą przedsiębiorcy i/lub pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego w wieku 45+.

Szkolenie będzie prowadzone w ramach projektu „Profesjonalne kadry – nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1/ Opracowanie programu szkolenia (dla wybranego tematu lub tematów szkoleń)

2/ Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia (skrypt, prezentacja) – (dla wybranego tematu lub tematów szkoleń)

3/ Przygotowanie pre testów i post testów (dla wybranego tematu lub tematów szkoleń)

4/ Przeprowadzenie szkoleń na terenie woj. Wielkopolskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12. 2002 , str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3) oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.  w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz.  UE L 134 z 30.04.2004 r., str. 114 , z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132).

Zamawiający ustala, że w trakcie realizacji zamówienia należy uwzględnić następujące zagadnienia:

1. Szkolenie ma być przeprowadzone w Poznaniu lub innym miejscu w woj. Wielkopolskim w dniu 24/25 października 2011 r. Miejsce szkolenia zostanie wyznaczone przez Zlecającego.

2. Zamawiający zagwarantuje rzutnik multimedialny, wydruk materiałów szkoleniowych, sale oraz wszystkie niezbędne, wskazane przez Oferenta pomoce dydaktyczne.

 

Termin wykonania zamówienia

Planowany termin organizacji szkoleń to 24/25 października 2011 r.. Termin realizacji szkoleń może ulec zmianie po uzgodnieniu Menedżera projektu z trenerem.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:

 1. Posiada minimum wykształcenie wyższe
 2. Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie trenerskie w zakresie objętym tematyką szkolenia, w tym przeprowadzenie minimum 80 godzin szkoleniowych z tematyki budowania zespołu i efektywnej pracy zespołowej dla przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 2. Zamawiający porozumiewania się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisma można wysyłać pocztą lub składać osobiście na adres: ul. Sienkiewicza 22/718; 60-818 Poznań.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Menedżer projektu – Paweł Biały; Tel. 601-909-210; e-mail: pbialy@berndson.com.

Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty mija 14/10/2011 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po terminie będą zwracane nadawcy bez otwierania. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta powinna zawierać:

- program szkolenia – w zakresie szkolenia, którego dotyczy oferta.

- CV Oferenta poświadczające co najmniej 2-letnie doświadczenie trenerskie w zakresie objętym tematyką szkolenia, w tym przeprowadzenie minimum 80 godzin szkoleniowych z zakresu objętego tematyką szkolenia dla przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw

- cenę brutto za przeprowadzenie 1 dnia szkolenia (brutto)

 1. Oferent powinien złożyć ofertę formie elektronicznej na adres e-mail: pbialy@berndson.com lub w wersji papierowej na adres biura: ul. Sienkiewicza 22/718; 60-818 Poznań. Obie formy dostarczenia oferty powinny się odbyć za potwierdzeniem odbioru oferty przez Zamawiającego.

 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Oferenta oraz umieści informacje na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania.
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i jakość złożonej oferty. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

a)       cena oferty za 1 dzień szkolenia – 50%

b)       doświadczenie Oferenta w realizacji usług w postaci szkoleń z zakresu budowania zespołu i efektywnej pracy zespołowej dla przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw – 50%

 1. Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty

a)       Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 1 dnia szkolenia.

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Liczba punktów =   ——————————– x 100 x 50%

Cena badanej oferty

Maksymalna liczba punków: 50

 1. Doświadczenie oferenta oceniane będzie na podstawie opisu przeprowadzonych szkoleń dla przedsiębiorstw wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytani ofertowego

Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów:

10 pkt – posiadane doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z tematyki sprzedaży dla przedsiębiorców w wymiarze od 100 do 120 godzin

30 pkt – posiadane doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z tematyki sprzedaży dla przedsiębiorców w wymiarze od 121 do 160 godzin

50 pkt – posiadane doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z tematyki sprzedaży dla przedsiębiorców w wymiarze powyżej 160 godzin

Maksymalna liczba punków: 50

Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu wg przyznanych punktów za poszczególne części oceny oferty.

Zamawiający przeprowadzi wybór odrębnie dla każdego z tematów szkolenia objętych zapytaniem ofertowym. W przypadku zdobycia przez Oferentów równej liczby punktów Zamawiający zdecyduje o podpisaniu umowy z tym trenerem, którego program uzna za bardziej wartościowy lub też podejmie współpracę ze wszystkimi trenerami, którzy uzyskają równą liczbę punktów.

 1. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z każdym oferentem lub odstąpić od podpisania umowy.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

……………….….., dnia ……….

(miejscowość, data)

Dla Firmy BERNDSON sp. z o. o.

W odpowiedni na zapytanie ofertowe oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytaniu ofertowym

…………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Oferenta)

 1. Oferta dotyczy przeprowadzenia szkolenia 2-dniowego z tematyki „Budowanie zespołu i efektywna praca zespołowa”
  1. Oferent oświadcza, że:

posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie trenerskie w zakresie objętym tematyką szkolenia, w tym przeprowadzenie minimum 80 godzin szkoleniowych dla przedsiębiorców /pracowników przedsiębiorstw

posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z tematyki sprzedaży dla przedsiębiorców w wymiarze od 80 do 120 godzin

posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z tematyki sprzedaży dla przedsiębiorców w wymiarze od 121 do 160 godzin

posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z tematyki sprzedaży dla przedsiębiorców w wymiarze powyżej 160 godzin

 1. Do oferty załączam program szkolenia oraz cv.
 2. Cena brutto za 1 dzień szkolenia wynosi ……………….. zł
 3. Dane kontaktowe Oferenta:

Numer telefonu ……………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………

 

 

 

 

……………………………………………

(podpis Oferenta)

 

Bez kategorii

Comments are closed.

Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066